Biography Sheikh Mujibur Rahman

Sheikh Mujibur Rahman, shortened as Sheikh Mujib or just Mujib, was a Bangladeshi politician and statesman. He is the founding…

1 comment